Publications

Export All:
Title Author FOA # Fiscal Year Priority Area
Akram, Masood A; Nanda, Sumit; Maraver, Patricia; Armañanzas, Rubén; Ascoli, Giorgio A; RFA-MH-17-230 2018
  • Cell Type
  • Circuit Diagrams
Yoon, Young-Sil; Tsai, Wen-Wei; Van de Velde, Sam; Chen, Zhijiang; Lee, Kuo-Fen; Morgan, Donald A; Rahmouni, Kamal; Matsumura, Shigenobu; Wiater, Ezra; Song, Youngsup; Montminy, Marc; RFA-MH-17-225 2018
  • Cell Type
  • Circuit Diagrams
Luo, Chongyuan; Hajkova, Petra; Ecker, Joseph R;
  • Cell Type
  • Circuit Diagrams
He, Miao; Huang, Z Josh; RFA-MH-17-225 2018
  • Cell Type
  • Circuit Diagrams
Preissl, Sebastian; Fang, Rongxin; Huang, Hui; Zhao, Yuan; Raviram, Ramya; Gorkin, David U; Zhang, Yanxiao; Sos, Brandon C; Afzal, Veena; Dickel, Diane E; Kuan, Samantha; Visel, Axel; Pennacchio, Len A; Zhang, Kun; Ren, Bing; RFA-MH-17-225 2018
  • Cell Type
  • Circuit Diagrams